naar Homepage...
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 

Algemene Voorwaarden Ascenso, 1 oktober 2015


Artikel 1 - Definities en begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Opdrachtnemer: Ascenso, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 64326160.
 3. Opdrachtgever: De contractspartij van Ascenso.


Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Ascenso, en Opdrachtgever waarop Ascenso deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Ascenso houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ascenso, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze onderhavige voorwaarden prevaleren boven eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en deze voorwaarden van Opdrachtgever zijn derhalve niet van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ascenso en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Ascenso niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ascenso in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes en aanbiedingen die door Ascenso worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Ascenso schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.
 3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens Ascenso ontlenen.
 4. Ascenso kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Ascenso is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ascenso niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4 - Overmacht

 1. Ascenso is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ascenso geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ascenso niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ascenso of van derden daaronder begrepen. Ascenso heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ascenso haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ascenso kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Ascenso ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ascenso gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 5 - Annulering

Indien Opdrachtgever, na ondertekening van de overeenkomst, deze opdracht om welke reden dan ook annuleert, is Ascenso gerechtigd alle door Ascenso gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomensderving aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ascenso aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ascenso aangegeven. Ascenso is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde Opdrachtgever, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.
 4. Ascenso behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren indien door Opdrachtgever vorige leveranties/diensten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Ascenso is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Opdrachtgever ten gevolge van dit niet leveren.
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Ascenso verschuldigde.


Artikel 7 – Reclames en Onderzoek

 1. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Ascenso heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Ascenso, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Ascenso in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Ascenso ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Ascenso gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Ascenso aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ascenso is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ascenso is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Ascenso aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ascenso beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het kalenderkwartaal waarop het betrekking heeft, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Ascenso is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Ascenso is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Ascenso is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie


Artikel 9 - Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Ascenso voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ascenso toerekenbaar is. Indien Ascenso uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ascenso zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ascenso, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ascenso en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10 – Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Ascenso één jaar.


Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waar Ascenso is gevestigd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.
 
 
Download de Algemene Voorwaarden (pdf)